Inženýrské služby

Optická měření deformací a vibrací

 • Bezkontaktní optické metody měření jsou významným pomocníkem v aplikacích, kde je nutno měřit velmi horké, nebo nedostupné povrchy, případně tenké součásti, u kterých by připojení měřicích senzorů vedlo k ovlivnění chování součásti.
 • Optická měření lze provádět jak na rovinných plochách, tak i na komplikovaných 3D součástech, kde dochází k rekonstrukci prostorové informace složením obrazu z více kamer.
 • Data mohou být získávána v celém snímaném poli. Kromě hodnot v jednotlivých bodech plochy tudíž získáváme i informace o charakteru sledované veličiny, jako jsou gradienty, koncentrace atp.
 • Používáme vysokorychlostní kamery v kombinaci s počítačovým zpracováním obrazu, které přinášejí jedinečnou možnost proniknout do detailů přechodových dějů, a odhalit tak možné příčiny nevyhovujícího chování produktu.
 • Vibrografická technika dovoluje prozkoumat velmi rychle periodicky probíhající děje, určit vlastní frekvence, zobrazit vlastní tvary součásti a izolovat problematické komponenty sestavy při daných provozních frekvencích.
 • Pomocí obslužné aplikace a magnetodynamického či piezoelektrického budiče jsme schopni nejen zjistit odezvu součásti na zadané frekvence, nýbrž i zjistit vlastní tvary při různých fázových posuvech.
 • Mimo optická měření realizujeme i tenzometrická měření a měření zbytkové napjatosti.


ACPD/DCPD měření šíření trhlin

 • Měřicí jednotka LIMIT vyvinutá společností Sobriety s.r.o. umožňuje měření metodou ACPD a korigovanou DCPD.
 • LIMIT je vhodný pro použití v laboratorním prostředí pro měření rychlosti růstu trhliny na všech standardních vzorcích CT, CCT, SEN podle norem ISO 12108 and ASTM E647.
 • V softwaru LIMIT CONTROL jsou všechny uvedené vzorky a zkušební metody předdefinované a současně je možné vytvořit nový zkušební postup pro nestandardní vzorek.
 • Rovněž je možné měřit odolnost vůči šíření trhliny podle normy ISO 22889.
 • Měřicí jednotka LIMIT má čtyři kanály, které lze využít pro měření až dvou vzorků současně. Na jeden vzorek se používají dva kanály - jeden kanál je měřicí a druhý pro teplotní kompenzaci. Díky tomuto zapojení LIMIT vyniká svou stabilitou a přesností měření při změnách teploty.
 • LIMIT umožňuje vyhodnocování naměřených dat v řídicím software LIMIT CONTROL, ale také odesílání dat do zatěžovacího stroje prostřednictvím Bluetooth.

ACPD/DCPD technická diagnostika

 • Měřicí jednotka LIMIT vyvinutá společností Sobriety s.r.o. umožňuje měření metodou ACPD a korigovanou DCPD.
 • V průmyslové praxi je LIMIT využíván nejčastěji v energetice a petrochemii pro monitorování vzniku a šíření trhlin, monitorování relaxace, materiálového úbytku vlivem koroze a vzniku kavitací.
 • Měřené komponenty mohou být vystaveny extrémním teplotám, tlaku a radioaktivitě. Mohou být umístěny v pecích a autoklávech, silných elektromagnetických polích, chemicky agresivním nebo mokrém prostředí.
 • Měřicí jednotka LIMIT má čtyři kanály, které lze využít pro měření až dvou vzorků současně. Na jeden vzorek se používají dva kanály - jeden kanál je měřicí a druhý pro teplotní kompenzaci. Díky tomuto zapojení LIMIT vyniká svou stabilitou a přesností měření při změnách teploty.
 • LIMIT umožňuje vyhodnocování naměřených dat v řídicím software LIMIT CONTROL, ale také odesílání dat do zatěžovacího stroje prostřednictvím Bluetooth.
 • Pro použití ve výbušném prostředí je určeno provedení LIMIT s certifikací ATEX.
 • Umístění elektrod je provedeno na základě analýzy, kalibrace nebo simulace FEM.

Mikroelektronika a silová elektronika nejen pro kosmické aplikace

 • Naši inženýři se věnují specializovanému vývoji produktů, jako jsou AC/DC měniče, motorové střídače, průmyslové sběrnice, multikanálové záznamníky dat nebo speciální měřicí zařízení.
 • Elektrická čerpadla vyvíjíme včetně řídicího systému, který zaručuje přesnou kontrolu výkonu raketového motoru, což je klíčovou vlastností pro návratové moduly.

Elektrické ventily pro kosmické aplikace

 • Ventily pro raketové pohonné hmoty podléhají vysokým standardům, zaručujícím dokonalou technologickou kvalitu a technickou spolehlivost.
 • Naše ventily jsou vyvíjeny pro 100 KN LOX-metanový raketový motor s expanzním cyklem.
 • Vyvíjíme regulační ventily s elektromotorickým pohonem včetně specializovaného elektronického kontroléru.

Elektrická čerpadla pro vesmírné aplikace

 • Komplikovaná architektura raketových motorů na tekutá paliva může být značně zjednodušena použitím vysokootáčkových synchronních motorů s permanentními magnety pro pohon čerpadla místo turbíny.
 • Úspěch našich elektrických čerpadel se odvíjí od třicetileté zkušenosti s vývojem rotačních strojů.
 • Nový design se skládá z vysokootáčkového synchronního motoru, fluidního dynamického ložiska a inovativního těsnění.

Rotorová dynamika

 • Pro návrh kluzných ložisek a vyhodnocení dynamiky rotorů jsme vyvinuli software DYNROT BR.
 • Software spočítá dynamické parametry rotoru v závislosti na geometrii a materiálových vlastnostech rotoru s uvážením vlivu tuhostních a útlumových charakteristik ložisek. Uživatel tak může provádět změny designu rotoru rychle a efektivně.
 • Testujeme aerodynamiku, aerostatiku a hydrodynamiku ložisek, navrhujeme synchronní a asynchronní motory a generátory.
 • Provádíme měření krouticího momentu a výkonu a zkoumáme možnosti aplikace technologie SiC ve výkonové elektronice.

Kompresory a turbíny

 • Numerické simulace proudění v motorech a turbínách nám umožňují zpřesnit procesy návrhu včetně správného odhadu numerického výkonu
 • Mezi hlavní výhody našeho řešení patří modifikace návrhu, identifikace aerodynamických parametrů návrhů turbíny nebo kompresoru a numerická rekonstrukce jejich map.
CFD

 • CFD je výpočetní technologie, která umožňuje pozorovat dynamiku proudících částic.
 • Použitím CFD analýzy můžeme vytvořit virtuální prototyp systému nebo procesu, který lze sledovat v časovém sledu a následně analyzovat odezvu chování na různé podněty.
 • Použitý CFD program nabízí uživateli nepřeberné množství výstupů ve formě dat či grafického znázornění, ze kterého lze snadno zjistit chování namodelované soustavy.
 • V oblasti interní aerodynamiky se zabýváme řešením proudění plynů a kapalin v omezených prostorech.
 • Řešíme optimalizace proudění v motorových prostorech automobilů za účelem efektivnějšího chlazení a navrhujeme tvary výstupních mřížek ventilačních okruhů automobilů.
 • V oboru externí aerodynamiky se zaměřujeme zejména na výpočty odporových a vztlakových sil, působících na tělesa obtékaná vzduchem, které doplňují, nebo často i zcela nahrazují, reálné experimenty v aerodynamických tunelech.
 • V oboru aeroakustiky se nejčastěji věnujeme predikci generování a šíření hluku vyvolaného prouděním vzduchu.
 • Pro chladicí systémy jsme schopni vhodně navrhnout nebo optimalizovat tepelné výměníky a zároveň zajistit jejich uspokojivé obsloužení chladícím médiem.

FEM výpočty

 • Metoda konečných prvků je numerická metoda sloužící k simulaci průběhů napětí, deformací, vlastních frekvencí, proudění tepla, elektromagnetismu atd. na vytvořeném fyzikálním modelu.
 • FEM je užíváno především pro kontrolu již navržených zařízení nebo pro stanovení kritického místa konstrukce.
 • Pro validace používáme experimenty a kontaktní i optická měření, které realizujeme za vysokých teplot, a to až do 1400°C.


Analytické a technické výpočty

 • Součástí našich činností je vypracování analýzy rizik a dokumentů dle požadavků FMEA.
 • Riziko většinou neexistuje izolovaně, ale obvykle se jedná o určité kombinace rizik, které mohou ve svém dopadu představovat hrozbu pro daný subjekt.
 • Rizika je třeba popsat z pohledu dopadu a pravděpodobnosti výskytu (včetně jejich kombinací), zaměřit se na klíčové rizikové oblasti a navrhnout protiopatření.
 • Cílem této metody FMEA je již ve fázi vývoje nového výrobku definovat všechny možné vady (včetně procesu výroby), tyto vady ohodnotit z hlediska dopadu a pravděpodobnosti výskytu a dle Paretova principu, zaměřit se na ty nejvýznamnější a již dopředu navrhnout protiopatření.

CAD & ANSA design

 • V oblasti konstrukce zajišťujeme jakékoliv činnosti související s návrhem prototypu a přípravou výkresové dokumentace pro prototyp, malosériovou či velkosériovou výrobu.
 • Jsme schopni zajistit zakázku na klíč, či dočasné nebo trvalé umístění našeho specialisty u zákazníka.
 • Pro tvorbu strukturovaných, nestrukturovaných hybridních povrchových, objemových a pohyblivých sítí používáme softwary ANSA, Solidworks, Catia V5, TGrid a GAMBIT.
 • S ohledem na typ výpočtů vytváříme výpočtové sítě specifických velikostí, struktur a kvality elementů.
 • Naše kapacity, nám umožňují vytvářet výpočtové sítě až o velikosti 80 milionů objemových buněk.

KONTAKTUJTE NÁS

POKUD MÁTE ZÁJEM O NAŠE SLUŽBY NEBO VÁM MŮŽEME POMOCI S ODPOVĚDÍ NA VAŠE DOTAZY, OZVĚTE SE NAŠIM SPECIALISTŮM.

KONTAKTY