Speciální testování

 • Zero G landing (1500 kg Phootprint Lander)
 • Testování mechanismů pro kosmonautiku (tuhost, zatížení, deformace, vibrace)
 • Tepelně vakuové zkoušky speciálních komponent
Universal test facility 12x12x5 m / 12 500 kg crane handling

Univerzální zkušební zařízení 12x12x5 m, vybavené 12 500 kg jeřábem

Clean room testing at frentech aerospace

Testování v čistých prostorách ve Frentech aerospace

Optická měření

měřící technikaBezkontaktní optické metody měření jsou významným pomocníkem v aplikacích, kde je nutno měřit velmi horké, nebo nedostupné povrchy, případně tenké součásti, u kterých by připojení měřících senzorů vedlo k ovlivnění chování součásti atp. Optická měření lze provádět jak na rovinných plochách, tak i na komplikovaných 3D součástech, kde dochází k rekonstrukci prostorové informace složením obrazu z více kamer.

STATIKA

Měření posuvů, deformací a přetvoření pomocí optických korelačních metod nabízí přesné informace i v oblastech, kde ostatní metody selhávají. Data jsou získávána v celém snímaném poli. Kromě hodnot v jednotlivých bodech plochy tudíž získáváme i informace o charakteru sledované veličiny, jako jsou gradienty, koncentrace atp.
Mimo optických měření realizujeme i tenzometrická měření a měření zbytkové napjatosti.

Statics
Statika
Statika
Příklady použití
 • Bezkontaktní měření deformací a posuvů měřených dílů
 • Analýza tvaru (rekonstrukce 3D povrchu)
  • Odměřování s přesností 0,01 pixelu
  • Přesnost v běžných aplikacích 0,01 mm
  • Přesnost v mikroaplikacích 1 um
  • Přesnost s použitím stereomikroskopu 10 nm
 • Sledování pohybu specifických značek, tzv. markerů (export souřadnic, posuvů)
 • Analýza tenzorového pole deformací, tzv. poměrná přetvoření
  • Běžná citlivost na změnu poměrného přetvoření 0,01% (100 um/m)
  • Za použití speciálních kamer lze dosáhnout citlivosti na poměrná přetvoření 0,005%
 • Měření rozměrných objektů jako jsou budovy, letadla
 • Sledování tečení sypkých hmot
 • Měření komponent o teplotách až 1200°C

DYNAMIKA

Pomocí optických korelačních metod lze velmi jednoduše a přesně sledovat dynamicky probíhající děje. Kromě informací o konkrétních bodech (jak je běžné u crashtestů automobilů) lze jednoduše získat také rozložení všech měřených veličin v celé oblasti zájmu. Kromě kvantitativní analýzy tak získáváme i pohled kvalitativní, odhalující gradienty, koncentrace veličin atp.
Používáme vysokorychlostní kamery v kombinaci s počítačovým zpracováním obrazu, které přinášejí jedinečnou možnost proniknout do detailů přechodových dějů, a odhalit tak možné příčiny nevyhovujícího chování produktu.
Mimo optických měření realizujeme i tenzometrická a jiná kontaktní měření.

Dynamika
Dynamika
Dynamika
Příklady použití
 • Dynamické děje - měření za použití vysokorychlostních kamer
 • Sledování pohybu specifických značek, tzv. markerů (export souřadnic, posuvy)
 • Měření komponent o teplotách až 1200°C

DEFEKTOSKOPIE

shearography V oblasti defektoskopie používáme konvenční měřící metody i optické metody.
Zaměřujeme se na elektrickou potenciálovou metodu pro identifikaci trhlin ve svarech za provozu i při vysokých teplotách. Dále se věnujeme sledování změny tloušťky vlivem koroze či tečení materiálu vlivem vysokých teplot. Metodu lze s úspěchem aplikovat na nedostupná místa a dlouhodobě sledovat situaci on-line anebo v rámci pravidelných kontrol.
Pro měření defektů lze využít i nedestruktivní optickou metodu zvanou Shearografie. Touto metodou dokážeme v reálném čase detekovat defekty pod povrchem tělesa, a to s rozlišením až 30nm.

Defektoskopie
Defektoskopie
Příklady použití
 • Delaminace a jiné poruchy v kompozitních materiálech (letadla, lodě)
 • Kontrola listů vrtulí helikoptér a větrných elektráren
 • Kontrola defektů v materiálu pneumatik

VIBRACE / ROTACE / ROTORDYNAMIKA

Realizujeme měření rotordynamických parametrů za provozních i laboratorních podmínek. Používáme snímače pro výchylky i akcelerometry.
Vibrografická technika dovoluje prozkoumat velmi rychle periodicky probíhající děje, určit vlastní frekvence, zobrazit vlastní tvary součásti a izolovat problematické komponenty sestavy při daných provozních frekvencích. Tato technika nám poskytuje i možnosti verifikace únavových výpočtů a možnost sledovat šíření trhlin na reálných součástech. Pomocí obslužné aplikace a magnetodynamického či piezoelektrického budiče jsme schopni nejen zjistit odezvu součásti na zadané frekvence, nýbrž i zjistit vlastní tvary při různých fázových posuvech.

Rotordynamická měření
Rotordynamická měření
Rotordynamická měření
Rotordynamická měření
Rotordynamická měření
Rotordynamická měření
Měření vibrací
Měření vibrací
Příklady použití
 • Měření vibrujících a rotujících objektů (synchronizace kamer s měřeným dějem 0 - 50 kHz, běžná měření vlastních tvarů 20 - 2000 Hz)
 • Zastavení rotujících dějů, synchronizace osvětlení