AEROFLOW®

Komplexní řešení numerických simulací spojených s prouděním tekutin a se zahrnutím vlivu tepla.

Experimentálně validované řešení s důrazem na vysokou robustnost úloh a korektnost řešení.

Plně modifikovatelná uživatelská rozhraní a funkcionality vedoucí k vyšší efektivitě a spolehlivosti práce.

Řešení založené na otevřené licenci GPL. Uživatel není žádným způsobem vázán na počet používaných licencí či použitých CPU.

Efektivní HPC řešení.

Typické použití

AeroFLOW® řešení je možné použít jednak jako plnohodnotný hlavní CFD řešič, ale současně i jako doplněk k standardně užívaným komerčním CFD licencím.

Rutinní výpočtové analýzy

AeroFLOW® Nasazením řešiče AeroFLOW® v numerických analýzách, dosud rutinně prováděných v komerčních systémech, lze výrazně snížit náklady na licenční výdaje firmy a možností využití neomezeného počtu CPU i značně zrychlit vývojový proces.

Možnosti nasazení® do procesu:

Náročné nestacionární úlohy

Použitím AeroFLOW® řešení v analýzách, které jsou velmi náročné z hlediska doby výpočtu nebo počtu paralelně zapojených CPU je možné významným způsobem eliminovat počet blokovaných „komerčních“ licencí či řešit velké, komplexní a složité úlohy a optimalizace na mnoha CPU současně.

Řešené oblasti použití

Nestlačitelné proudění a teplo

 • Proudění vzduchu v komponentech
 • Proudění vzduchu v aerodynamickém tunelu / realitě
 • Proudění vody
 • Chlazení a šíření tepla

Nestlačitelné proudění a teplo

 • Proudění v turbínách
 • Proudění v kompresorech
 • Proudění v ložiscích

Multifázové proudění

 • Pohyb prachových částic (odlučování prachu)
 • Proudění směsi plynu a tekutiny (odlučování oleje a vody)

Postup typické implementace

 • Referenční analýza (na reálné úloze)
 • Příprava GUI a optimalizace úlohy
 • Instalace u zákazníka + školení

Pravidelné aktualizace zdrojového kódu pro nabízené open source řešení jsou sledovány týmem expertů a jsou implementovány právě ty aktualizace, které mají vliv na řešenou problematiku v námi provedených implementacích. Tímto postupem je zamezeno případným neshodám a nekompatibilitám kódu námi implementovaného a kódu jež je veřejně inovován a rozvíjen na principu open source. Zajišťujeme takto vysokou robustnost a správnost nabízených řešení.

Expertní tým

 • Michal, Ph.D., expert na teoretickou fyziku
 • Milan, Ph.D., expert na aplikovanou fyziku
 • Martin, Ing., specialista na mechaniku tekutin
 • Michal, Ph.D., expert v oblasti aplikované termomechaniky
 • David, Ph.D., expert na mechaniku tekutin
 • Jan, Ing., specialista matematiku a zpracování signálu
 • Michal, Ing., expert v oblasti aplikované mechaniky
 • Petr, Ing., specialista na akustiku
 • Marek, Ing., specialista v oboru přípravy modelu
 • Petr, Ing., specialista v oboru přípravy modelu
 • Michal, Ing., specialista v oboru ložiskových systémů
 • Tomas, Ing., specialista na ekologické procesy
 • Michal, Ing., expert v oblasti aplikované mechniky - program manager

Podpora a údržba

Náš tým expertů věnující se podpoře AeroFLOW® zajišťuje zákaznické implementace metodik s ohledem na integraci řešení ve vývojovém procesu firmy, a to za účelem zrychlení vývojových prací a současné snížení nároků na používání komerčních řešení.

V případě zájmu zákazníka zajišťujeme i údržbu systému, tj. zajištění funkcionality při přechodu na jiný operační systém. Tyto činnosti jsou smluvně řešeny dle požadavků zákazníka.

Kromě implementačních služeb nabízíme i výpomoc s přípravou modelů a výpočetní kapacitu včetně analytické inženýrské práce a konzultace.

Podmínky a pojmy

AeroFLOW® je Open Source řešení založené na otevřené licenci GPL. Některé funkcionality a modifikovatelné uživatelské rozhraní postihuje licence LGPL, nebo jsou řešeny jako čistě proprietární.

Trademark

AeroFLOW® je registrovaná ochranná známka, která podléhá ochraně podle zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách. Známka je zapsána v rejstříku ochranných známek vedeného u Úřadu průmyslového vlastnictví.

HPC

High Performance Computing znamená typ počítačového clusteru určený pro řešení výpočetně náročných úloh, kde je pro zvýšení výpočetního výkonu použito více vzájemně propojených počítačů.

Open Source

High Performance Computing znamená typ počítačového clusteru určený pro řešení výpočetně náročných úloh, kde je pro zvýšení výpočetního výkonu použito více vzájemně propojených počítačů.

GNU GPL

GNU General Public License (Obecná veřejná licence GNU). Software šířený pod licencí GPL je možno volně používat, modifikovat i šířit, ovšem za předpokladu, že tento software bude šířen bezplatně (případně za distribuční náklady) s možností bezplatného získání zdrojových kódů. Toto opatření se týká nejen samotného softwaru, ale i každého softwaru, který je od něj odvozen.
Přesné znění  

GNU LGPL

GNU Lesser General Public License, jsou licenční podmínky pro šíření softwaru, podobné licenčním podmínkám GNU GPL a jsou primárně určené k šíření dynamických sdílených knihoven (je však možné je využít i pro samostatné aplikace. Jejich smyslem je poskytnout práva a povinnosti zaručené GNU GPL (tedy neomezené užívání, přístup ke zdrojovému kódu, možnost modifikace, šíření původních i modifikovaných verzí vždy pod stejnou licencí), a současně umožnit použití i v programech s odlišnými licenčními podmínkami.
Přesné znění  

GUI

Graphical User Interface znamená v počítačové terminologii uživatelské rozhraní, které pomocí souboru interaktivních grafických prostředků umožňuje ovládání počítače, resp. software.

Proprietary

Proprietární lze v případě software chápat jako takový, který autor upravuje licencí, nebo jinak stanovuje podmínky jeho použití. Zdrojové kódy takového software nemusí být volně dostupné, nelze v nich dělat úpravy, či jej dále distribuovat bez svolení autora

Další informace  

Porovnání jednotlivých licenčních ujednání

Licence Právo upravovat program Právo šířit kopie programu (původní i upravené) Závislý kód musí být vydán pod stejnou licencí Uživatel spustitelné verze má právo na zdrojový kód Povinnost propagovat autora
GPL ANO ANO ANO ANO NE
LGPL ANO ANO NE ANO NE
Proprietární software NE NE ---- NE ----